ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.. 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี

…………………………………………………………………………………………..

 

ชื่อชุดโครงการวิจัย (ภาษาไทย) การศึกษาโครงการวิจัยสหสถาบันเพื่อศึกษาผลลัพธ์และภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

            (ภาษาอังกฤษ) Multicenter study of outcome and adverse events in surgical intensive care unit of thai university hospital (The Thai Surgical Intensive Care Study)

 

ส่วน ก :  ลักษณะโครงการวิจัย

        โครงการวิจัยใหม่

         โครงการวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา 2 ปี

I ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (.. 2550-2554)

ยุทธศาสตร์

-    ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

- ระบุความสำคัญกับเรื่องที่สอดคล้องมากที่สุดในยุทธศาสตร์นั้นๆ (โปรดดูรายละเอียดในผนวก 2)

ความสำคัญ 1.2 การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ มีความสัมพันธ์ทางสังคมและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่.

การ เสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ มีความสัมพันธ์ทางสังคมและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ เน้นการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร มุ่งการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างคนไทยให้มีความมั่นคงทางอาหารและการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ

 

II ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ(.. 2551-2553)

- ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม

- กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคอุบัติใหม่ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจรวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค

- แผนงานวิจัยที่ 3.1 การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

III ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (.. 2551-2553)

- กลุ่มเรื่อง 7. การป้องกันโรคและการรักษาสุขภาพ การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ การติดเชื้อ วิทยาการใหม่ ๆ รวมไปถึงการวิจัยด้านบุคลากรการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ส่วน ก.

IV ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล

หัวข้อที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 4)

- นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก :

เรื่อง  1.4 ดำเนินมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ

- นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล : นโยบาย

2.1 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

                        2.1.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน

1) เพิ่มคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค พร้อมทั้งปฏิรูประบบบริหารจัดการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพทั่วถึงและครบ วงจร ทั้งการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ

2) จัดให้มีมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการที่ นำไปสู่การเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิต และอุบัติเหตุจากการจราจร พร้อมทั้งนำมาตรการภาษีการบริโภคสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมาใช้กระตุ้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคลให้ลด ละ และเลิก พฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพ

3) ดำเนินการระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่และระบาดซ้ำในคน พร้อมทั้งสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง วินิจฉัย และดูแลรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบที่ประสานเชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

ส่วน ข.  ข้อเสนอโครงการวิจัย

การศึกษาโครงการวิจัยสหสถาบันเพื่อศึกษาผลลัพธ์และภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

ชื่อภาษาอังกฤษ   Multicenter study of outcome and adverse events in surgical intensive care unit of thai university hospital (The Thai Surgical Intensive Care Study)

 

ชื่อนักวิจัย

ภาควิชา

สถาบัน

ตำแหน่ง

.พญ.สุณีรัตน์ คงเสรีพงษ์

วิสัญญี

ศิริราช

หัวหน้าโครงการ

.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์

วิสัญญี

จุฬาลงกรณ์

ที่ปรึกษาโครงการ

รศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม

วิสัญญี

จุฬาลงกรณ์

ที่ปรึกษาโครงการ

รศ.นพ. วิชัย อิทธิชัยกุลฑล

วิสัญญี

รามาธิบดี

ที่ปรึกษาโครงการ

รศ.พญ. ประสาทนีย์  จันทร

วิสัญญี

รามาธิบดี

ที่ปรึกษาโครงการ

ศ.พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี

วิสัญญี

ศิริราช

ที่ปรึกษาโครงการ

รศ.นพ. ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์

วิสัญญี

เชียงใหม่

ที่ปรึกษาโครงการ

รศ.นพ.ไตรจักร  ซันดู

ศัลยศาสตร์

เชียงใหม่

ที่ปรึกษาโครงการ

รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์

ศัลยศาสตร์

สงขลานครินทร์

ที่ปรึกษาโครงการ

รศ.นพ. ธวัช ชาญชญานนท์

วิสัญญี

สงขลานครินทร์

ที่ปรึกษาโครงการ

นพ.อนันต์  มโนมัยพิบูลย์

ศัลยศาสตร์

วชิรพยาบาล

ที่ปรึกษาโครงการ

พญ.สุจารีย์ ภู่พิพัฒน์ภาพ

วิสัญญี

วชิรพยาบาล

ที่ปรึกษาโครงการ

รศ.พญ. วราภรณ์ เชื้ออินทร์

วิสัญญี

ขอนแก่น

ที่ปรึกษาโครงการ

พญ.พัชนี  ภาษิตชาคริต

วิสัญญี

ศรีนครินทรวิโรฒ

ที่ปรึกษาโครงการ

นพ. สัณฐิติ โมรากุล

วิสัญญี

รามาธิบดี

เลขาธิการโครงการ

ผศ.นพ.กวีศักดิ์  จิตตวัฒนรัตน์

ศัลยศาสตร์

เชียงใหม่

ผู้ช่วยเลขาธิการ ฯ

พญ. กัญญา คำวิลัยศักดิ์

วิสัญญี

จุฬาลงกรณ์

ผู้ร่วมวิจัยหลัก

ผศ.พญ.อรอุมา  ชัยวัฒน์

วิสัญญี

ศิริราช

ผู้ร่วมวิจัยหลัก

พญ. ศรินญา จันทะวงศ์

วิสัญญี

ขอนแก่น

ผู้ร่วมวิจัยหลัก

นพ. เพชร วัชรสินธุ์

ศัลยศาสตร์

พระมงกุฎเกล้าฯ

ผู้ร่วมวิจัยหลัก

พญ. สุนิสา ฉัตรมงคลชาติ

วิสัญญี

สงขลานครินทร์

ผู้ร่วมวิจัยหลัก

พญ. โอสรี อัครบวร

ศัลยศาสตร์

สงขลานครินทร์

ผู้ร่วมวิจัยหลัก

นพ. ชีภาคม งามวิเศษชัยกุล

ศัลยศาสตร์

วชิรพยาบาล

ผู้ร่วมวิจัยหลัก

ผศ.นพ. ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ

วิสัญญี

ศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ร่วมวิจัย

พญ.นลิน โชคงามวงศ์

วิสัญญี

จุฬาลงกรณ์

ผู้ร่วมวิจัย

ผศ.พญ. ศศิกานต์ นิมมานรัชต์

วิสัญญี

สงขลานครินทร์

ผู้ร่วมวิจัย

ผศ.พญ. ตันหยง พิพานเมฆาภรณ์

วิสัญญี

เชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

รศ.นพ. ปฏิภาณ ตุ่มทอง

วิสัญญี

ศิริราช

ผู้ร่วมวิจัย

นพ. บุรภัทร สังข์ทอง

ศัลยศาสตร์

สงขลานครินทร์

ผู้ร่วมวิจัย

นพ. ศุภกานต์ เตชะพงศธร

ศัลยศาสตร์

วชิรพยาบาล

ผู้ร่วมวิจัย

นพ.ภูษิต เฟื่องฟู

ศัลยศาสตร์

พระมงกุฎเกล้าฯ

ผู้ร่วมวิจัย

ผศ.พญ.ฐิติกัญญา  ดวงรัตน์

วิสัญญี

ศิริราช

ผู้ร่วมวิจัย

ผศ.นพ.นเรนทร์  โชติรสนิรมิต

ศัลยศาสตร์

เชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

นพ.กำธน  จันทร์แจ่ม

ศัลยศาสตร์

เชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

คุณกัญญา  ชุมสันติกุล

ศัลยศาสตร์

เชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

คุณกรุณา  จิตการุณ

ศัลยศาสตร์

เชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

คุณดรุณี  คำภีระปัญญา

ศัลยศาสตร์

เชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

คุณทวนทอง พัณธะโร

วิสัญญี

ขอนแก่น

ผู้ร่วมวิจัย

คุณวีระวรรณ   อึ้งอร่าม

วิสัญญี

ขอนแก่น

ผู้ร่วมวิจัย

 

 

1. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ
2. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ
3. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ
4. ภาควิชาศัลยศาสตร์และภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ
5. ภาควิชาศัลยศาสตร์และภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ
6. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ
7. ภาควิชาศัลยศาสตร์และภาควิชาวิสัญญีวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและ วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร
8. ภาควิชาศัลยศาสตร์และภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ
9. กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กระทรวงกลาโหม

 

 

1. คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ
2. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ
3. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ
4. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ
5. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ
6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ
7. คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและ วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร
8. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ
9. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กระทรวงกลาโหม
10. เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (Clinical research collaboration network)

 


© 2013 . MedResNet (Medical Research Network of the Consortium of Thai Medical Schools).